Regulamin zawierania i wykonywania umów najmu mikroapartamentów STARTER na cele mieszkalne

Regulamin

zawierania i wykonywania umów najmu mikroapartamentów STARTER na cele mieszkalne

 

 

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu mikroapartamentów położonych w budynku przy ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 18 we Wrocławiu oferowanych przez wynajmującego, tj. Dolnośląskie Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na jej stronie www.starter.net.pl oraz na stronach www Booking.com i HRS – HOTEL RESERVATION SERVICE. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu między Dolnośląskie Inwestycje S.A. jako wynajmującym a osobą, która dokonała rezerwacji jako najemcą, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i ofercie najmu danego mikroapartamentu zamieszczonej na stronie www.starter.net.pl

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji.

2. Informacje o wynajmującym

Wynajmującym jest spółka Dolnośląskie Inwestycje S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wybrzeże Ludwika Pasteura 18/1I, 50 – 367 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000407903, posiadająca numer NIP 8982199213 i REGON 021802654 o kapitale zakładowym 100 000,00 zł.

Kontakt z wynajmującym:

od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00

telefon – 608-333-168

e- mail – a.kistowska@starter.net.pl

Biuro Recepcji – przy ulicy Wybrzeże Ludwika Pasteura 18/1i, 50 – 367 Wrocław.

Wynajmujący kontaktować się będzie z najemcą pocztą mailową na adres email najemcy lub telefonicznie na numer telefonu najemcy podane przy rezerwacji lub osobiście.

3. Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Dolnośląskie Inwestycje S.A. a Najemcą obejmuje tylko i wyłącznie najem mikroapartamentu z jego wyposażeniem, zgodnie z opisem mikropartamentu zamieszczonym na stronie www.starter.net.pl, na czas określony. W czynsz najmu (opłatę) wliczone są już opłaty za media (prąd, wodę) oraz sprzątanie końcowe. Dolnośląskie Inwestycje S.A. nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej dla danego mikroapartamentu. oraz w niniejszym Regulaminie.

4. Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać za pomocą formularza rezerwacji na stronach www wynajmującego,  Booking.com i HRS – HOTEL RESERVATION SERVICE.

W celu dokonania rezerwacji należy podać dane określone w formularzu rezerwacyjnym:

 • datę planowanego przyjazdu oraz liczbę nocy,
 • planowaną godzinę przyjazdu,
 • liczbę osób w apartamencie,
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres email,
 • dane do faktury, jeśli będzie wymagana.

5. Gwarancja rezerwacji

Rezerwacje mikroapartamentów są dokonane z chwilą zapłaty czynszu najmu za cały okres najmu.

Czynsz najmu płatny jest w całości, z góry:

 • poprzez obciążenie karty kredytowej podanej przez Gościa w trakcie dokonywania rezerwacji, lub
 • poprzez dokonanie wpłaty online na rachunek Dolnośląskie Inwestycje S.A. 62 1910 1048 2401 2817 3287 0001 DEUTSCHE BANK PBC S.A.

W przypadku zmian w rezerwacji, lub jej anulowania, osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążona pełną opłatą za zarezerwowany czas najmu. W przypadku nie zgłoszenia się najemcy po odbiór mikroparatamentu zostanie on obciążony pełną opłatą za zarezerwowany czas najmu.

6. Rozpoczęcie i zakończenie zamieszkiwania w mikroapartamencie (doba hotelowa)

Doba hotelowa trwa od godziny 14 pierwszego dnia najmu, do godziny 12 ostatniego dnia najmu.

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność mikroapartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z wynajmującym.

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność mikroapartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą:

 • Przedłużenie doby hotelowej do 14:00, opłata w wysokości 25% wartości ostatniej zarezerwowanej doby,
 • Przedłużenie doby hotelowej do 18:00, opłata w wysokości 50% wartości ostatniej zarezerwowanej doby.

7. Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez najemcę dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wydania mikroapartamentu najemcy, który:

 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu, lub
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Godziny otwarcia Biura Recepcji wynajmującego:

poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00

Odbiór kluczy do mikroapartamentów odbywa się we wskazanych wyżej godzinach pracy Biura Recepcji lub w całodobowej portierni znajdującej się na terenie obiektu Starter.

Wydanie kluczy do mikroapartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany czas najmu.

8. Wymeldowanie i zdanie mikroapartamentu i kluczy

Zdanie mikroapartamentu i klucza odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Biura Recepcji.

W przypadku zgubienia kluczy do mikroapartamentu najemcy zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

W przypadku niezdania mikroapartamentu w ostatnim dniu obowiązywania najmu, najemca zobowiązany jest do zapłaty wynajmującemu kary umownej w wysokości podwójnej dziennej stawki czynszu najmu mikroapartamentu obowiązującej w dniu dokonania rezerwacji za każdy dzień opóźnienia. Wynajmujący może ponadto żądać  zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanej wyżej kary umownej.

9. Cisza nocna

Najemcy zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej wynajmujący ma prawo wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) bez zwrotu uiszczonego z góry czynszu (opłaty).

10. Odpowiedzialność za mikroapartament

Najemcy zobowiązani są do utrzymywania mikroapartamentu w stanie zastanym.

W przypadku wyrządzenia szkody w mikroapartamencie najemcy zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu opuszczenia mikroapartamentu gotówką w Biurze Recepcji lub do rąk pracownika wynajmującego odpowiedzialnego za klucze.

Przy każdorazowym wyjściu z mikroapartamentu najemcy zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal.

W przypadku dewastowania mikroapartamentu, jego wyposażenia lub budynku w którym się znajduje przez osoby zajmujące mikroapartament  oraz w przypadku wykorzystywania mikroapartamentu przez najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym). W takim przypadku najemcy nie przysługuje zwrot uiszczonego z góry czynszu (opłaty).

11. Zakaz palenia

W mikroapartamentach i całym budynku, w których się one znajdują, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 zł.

 

12. Zwierzęta

Zwierzęta nie są akceptowane.

13. Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania najemcy mikroapartamentu zastępczego, nie gorszego od mikroapartamentu pierwotnie zarezerwowanego. W przypadku braku zgody najemcy na zmianę mikroapartamentu, uiszczony z góry czynsz podlega natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za okres do dnia opuszczenia przez najemcę mikroapartamentu.

 

14. Awarie

Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wynajmującemu w Biurze recepcji lub całodobowej portierni wszelkie zauważone awarie mikroapartamentu.

Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w mikroapartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

15. Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane przez najemców wynajmującemu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i usługi najmu oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych wynajmującego. Najemca ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych wynajmującego.

16. Reklamacje

Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych oraz realizacji usługi najmu  należy zgłaszać do wynajmującego na adres jego siedziby lub adres e-mail podane w pkt 2 Regulaminu.

Reklamacje będą rozpatrywane przez wynajmującego na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez wynajmującego zgłoszenia reklamacji.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu rozpatrzenia reklamacji – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga szczególnych działań lub ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez wynajmującego (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do składającego reklamację na kontakt podany w zgłoszeniu reklamacji.

17. Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy wynajmującym a najemcą jest prawo polskie.

18. Postanowienia końcowe

Liczba osób zamieszkujących w mikroapartamencie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby wynajmujący ma prawo wypowiedzieć najem bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) bez zwrotu uiszczonego z góry czynszu (opłaty).

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!
Kontaktując się z nami za pomocą formularza, akceptujesz naszą politykę prywatności.